Obezita

Obezita je definována jako zvýšení hmotnosti nad obvyklou mez v důsledku nadměrného hromadění tukové tkáně v organizmu. Obezita je určována pomocí tzv. body mass indexu (BMI), který se vypočítává jako poměr tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech. Zvyšující se výskyt obezity je velkým zdravotním problémem prakticky všech vyspělých zemí světa. V České republice má nadváhu (definovanou jako BMI v rozmezí 25–29,9 kg/m2) či obezitu (BMI > 30 kg/m2) více než polovina dospělé populace a počet těchto pacientů stále stoupá.

Obezita zkracuje délku života

Obezita zdaleka není jen estetickým problémem, ale velmi závažným onemocněním, jehož přítomnost významně zkracuje délku života, zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění (srdeční infarkt, cévní mozkové příhody), některých nádorů (karcinom jater, gynekologické nádory), poruchy metabolizmu lipidů (tzv. dyslipidémie) a především diabetu mellitu (cukrovky) 2. typu, který se typicky vyskytuje ve středním až vyšším věku a je spojen s nezdravým životním stylem. Náklady na léčbu obezity a jejich komplikací představují až 20 % celkových nákladů na zdravotnictví a setrvale stoupají.

Optimálním způsobem boje s obezitou zůstávají známé zásady zdravého životního stylu, zejména více pohybu a úprava jídelníčku. To ale často nestačí. Chirurgická léčba obezity (bariatrie) je drahá a nevede vždy k odstranění nepříznivých dopadů obezity na metabolizmus a zdravotní stav. Obezita proto zůstává i nadále významným léčebným problémem, protože stále nejsou dostupné léky s prokázanou dlouhodobou bezpečností a účinností, které by dokázaly docílit zásadní redukce hmotnosti a jejího dlouhodobého udržení.

Na čem pracujeme a čeho jsme dosáhli

Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ je vývoj nových léků s dlouhodobým účinkem na snížení hmotnosti a umožňujících rovněž prevenci vzniku komplikací obezity, zejména diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Také se snažíme odhalit mechanismy, které chrání část obézních pacientů před rozvojem onemocnění podmíněných obezitou – tyto mechanismy mohou být cílem nových léků.

V současné době probíhá spolupráce na projektu lipidizovaných peptidů, které významně snižují tělesnou hmotnost a zároveň zlepšují kompenzaci diabetu. Výzkum probíhá paralelně se zaměřením na anti-obezitický, stejně jako anti-diabetický efekt, které jsou navzájem těsně propojeny. Výzkum je ve fázi preklinických studií na experimentální myších a potkaních modelech a naznačuje velmi dobrý potenciál této léčby.

Na výzkumu se podílí laboratoř Dr. Lenky Maletínské z ÚOCHB, prof. Martin Haluzík se svým týmem v IKEM a Dr. Jaroslav Kuneš se spolupracovníky v FGÚ. Výsledkem je řada společných publikací v prestižních časopisech a patentů, které vedly k licenční smlouvě a vědecké spolupráci s globální farmaceutickou firmou usilující o vývoj nové léčby obezity.

Tým Dr. Jana Kopeckého v FGÚ zkoumá, jak se na vzniku onemocnění spojených s obezitou podílí samotná tuková tkáň. Výzkum prokázal, že patologické změny metabolizmu tkáně při obezitě lze zvrátit kombinací některých léků a omega-3 mastných kyselin a snížit tak riziko vzniku cukrovky. Výsledky vedly ke konceptu „zdravé tukové tkáně“ a tím k novým studiím ve spolupráci s IKEM i ÚOCHB.