Zkoumaná onemocnění

Zaměřujeme se na experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum diabetu, obezity a kardiovaskulárních chorob.

Obezita

Obezita je definována jako zvýšení hmotnosti nad obvyklou mez v důsledku nadměrného hromadění tukové tkáně v organizmu. Zvyšující se výskyt obezity je velkým zdravotním problémem prakticky všech vyspělých zemí světa. V České republice trpí nadváhou či obezitou více než polovina dospělé populace a počet těchto pacientů stále stoupá. Náklady na léčbu obezity a jejich komplikací představují až 20 % celkových nákladů na zdravotnictví a i ony setrvale stoupají.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je onemocnění vyvolané dlouhodobým zvýšením hladiny glykémie (cukru) v krvi. Pokud není cukrovka adekvátně léčena, vede zvýšená hladina glykémie k závažným komplikacím, a to především ke zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, zkrácení délky života, k poškození zraku, nervů a ledvin. Nejrozšířenějším typem diabetu je tzv. diabetes 2. typu, který se typicky vyskytuje ve středním a starším věku a je spojen s nezdravým životním stylem, obezitou, arteriální hypertenzí a poruchou metabolizmu lipidů.

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění představují nejčastější příčinu úmrtí ve většině evropských zemí, včetně České republiky, kde jsou odpovědná za polovinu všech úmrtí. Česko přitom v porovnání se západní Evropou velmi zaostává. Ve srovnání s Francií je u nás úmrtnost na tato onemocnění téměř třikrát vyšší. I přes výrazné pokroky je zjevné, že vývoj nových léčebných postupů a farmak pro léčbu srdečního selhání a ostatních forem kardiovaskulárního onemocnění představuje jednu z priorit biomedicínského výzkumu.