Partneři

Institut klinické a experimentální medicíny

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je jediné klinické centrum v České republice kombinující plné spektrum léčby diabetu a kardiovaskulárních onemocnění počínaje různými typy farmakoterapie a standardních invazivních intervencí až po transplantační léčbu při selhání orgánů (transplantace srdce, jater, ledvin, pankreatu i Langerhansových ostrůvků).

Ve všech těchto oblastech také probíhá intenzivní klinický, experimentální a translační výzkum. V oblasti experimentálního výzkumu se IKEM orientuje zejména na studium experimentálních patofyziologických a fyziologických modelů v oblasti kardiovaskulárních chorob, transplantační problematiky, diabetologie, obezitologie a onemocnění ledvin.

Experimentální výzkumné aktivity jsou soustředěny zejména v Centru experimentální medicíny (CEM). CEM rovněž slouží jako základna pro postgraduální studium v oblasti molekulární biologie a genetiky, fyziologie a patofyziologie, biochemie a patobiochemie a metabolických poruch. IKEM je výzkumná organizace zařazena do škály A (vynikající) v rámci hodnocení výzkumných organizací za rok 2018 dle nové metodiky hodnocení výzkumných organizací.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) je přední vědecká instituce evropského a světového významu. Ve svém profilu tradičně spojuje organickou chemii s obory biologickými a medicínou. Hlavním posláním ústavu je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie.

Jeho nedílnou součástí je také přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu vyústil do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích, včetně rozsáhlé spolupráce s firmou Gilead Sciences a léků jako Vistide, Viread, Hepsera či Truvada. V současné době dosáhl ÚOCHB významných výsledků v několika směrech biomedicínského výzkumu, např. v přípravě látek pro možnou léčbu metabolických a neurodegenerativních chorob. Ve spolupráci s FGÚ probíhá projekt zaměřený na vývoj potenciálních látek na léčbu metabolického syndromu, který vedl v r. 2017 k podpisu společné licenční smlouvy s firmou Novo Nordisk, vedoucí farmaceutickou firmou v oblasti léčby diabetu a obezity.

Fyziologický ústav AV ČR

Fyziologický ústav AV ČR (FGÚ) patří k předním národním biomedicínským výzkumným institucím. Zaměřuje se na zkoumání základních biologických mechanismů od molekulární úrovně po celý organismus.

Tyto mechanismy se také uplatňují při vzniku závažných onemocnění, zejména chorob spojených se stárnutím nebo obezitou (neurodegenerativní a kardiovaskulární onemocnění, cukrovka), epilepsií nebo dědičnými metabolickými chorobami. Výsledky napomáhají zlepšit preventivní, diagnostické a terapeutické postupy v boji proti celospolečensky závažným chorobám. Velká část výzkumu probíhá ve spolupráci s partnery tohoto projektu, ale i s dalšími pracovišti. FGÚ obohacuje tyto spolupráce unikátní expertízou, technikami a biomodely.

FGÚ také nabízí preklinické testování potenciálních léčiv s podporou Strategie 21 Akademie věd ČR. Ústav se podílí na vzdělávání vysokoškolských studentů a školí PhD studenty ve studijních programech v oblasti biomedicíny. Od roku 2019 je FGÚ jako jedna z prvních vědeckých institucí v ČR nositelem prestižního certifikátu HR Award pro oblast lidských zdrojů.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova (UK) je jednou z nejvýznamnějších vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom v České republice, ale i v Evropě. Je výzkumně orientovanou vysokou školou, která se trvale hlásí k historickým tradicím jednoho z nejstarších vysokých učení a zastává zásadní roli ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti

1. Lékařská fakulta UK (1. LF UK), patří dlouhodobě mezi přední instituce lékařského školství a biomedicínského výzkumu v ČR i v mezinárodním měřítku. 1. LF UK dlouhodobě systematicky rozvíjí řadu vědeckých programů zaměřených na studium molekulové, buněčné a patofyziologické podstaty nemocí. V rámci těchto programů je studováno široké spektrum dědičně podmíněných, geneticky ovlivněných a získaných onemocnění. Jedná se zejména o dědičně podmíněná metabolická onemocnění, širokou skupinu vzácných onemocnění, neuropsychiatrická a neurodegenerativní onemocnění, nádorová onemocnění, infekční onemocnění a stomatologická onemocnění. Cílem těchto programů je i) objasnění základních příčin nemocí (genetických, environmentálních a infekčních faktorů), ii) studium a pochopení patogenetických mechanismů onemocnění na úrovni molekulové, buněčné, orgánové a individuální a iii) informovaný návrh nových diagnostických, léčebných a preventivních postupů.

3. Lékařská fakulta UK (3. LF UK) patří dlouhodobě k mezinárodní špičce výzkumu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Jako doklad mezinárodního postavení může posloužit zařazení Kardiocentra 3.LF UK americkým časopisem Circulation (IF 29,69) mezi evropská centra excelence v roce 2008 nebo nejvyšší ocenění udělované Evropskou kardiologickou společností (zlatá medaile v roce 2014 prof. P. Widimskému). Obdobně je na špičkové mezinárodní úrovni i výzkum diabetu a dalších metabolických chorob. Obě výzkumné skupiny (kardiovaskulární a metabolická) spolu úzce spolupracují na řadě projektů od experimentálního výzkumu základů patofyziologie až po pokročilý klinický výzkum.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita (MU) dlouhodobě zaujímá co do počtu studentů pozici druhé největší vysokoškolské instituce v České republice. Současně se univerzita profiluje jako výzkumná organizace s rostoucím významem ve středoevropském prostoru. Jedním ze strategických cílů univerzity na roky 2021-2028 je přispívat k řešení globálních a lokálních výzev prostřednictvím základního i aplikovaného výzkumu a uplatňování jeho výsledků ve společnosti v oblastech zdraví a kvalitního života. Dále pak usilovat o excelenci v mezinárodním výzkumném prostoru rozvíjením interdisciplinárních strategických témat, akcentováním perspektivních výzkumných oblastí, efektivním využíváním a sdílením budovaného špičkového zázemí a schopností zaměstnávat a motivovat výjimečné vědce a mladé výzkumné pracovníky.

Vědecká činnost Lékařské fakulty (LF MU) pokrývá prakticky celé spektrum biomedicínského výzkumu, vědecké aktivity jsou rozkročeny nad vědními obory klinické medicíny a základního medicínského výzkumu, což umožňuje přímou translaci výsledků základního výzkumu do klinické praxe. Uplatnění nacházejí inovativní terapie, stejně jako diagnostické a operační postupy. Aplikační potenciál výzkumu podporuje zázemí vlastní excelentní infrastruktury. Mezi klíčové oblasti výzkumu na LF MU se řadí (řazeno abecedně): celulární biologie, genetika, inovativní terapie, kardiologie, mikrobiologie, molekulární biologie, nádorová biologie, neurovědy, onkologie, reprodukční medicína, tkáňová a regenerativní medicína a výzkum kmenových buněk

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (PřF MU) je především výzkumně orientovanou
fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené s primárním i aplikovaným výzkumem a
středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Prioritní témata
specifického výzkumu jsou zaměřena na harmonický vývoj přírodních věd. Podstatná část výzkumnéčinnosti fakulty je věnována i nespecifickému výzkumu, který úzce souvisí s výukou v doktorských
studijních programech.