V Brně se uskutečnil první Offsite Meeting projektu CarDia pro řešitele projektu

První vědecká konference Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění LX22NPO5104 (zkráceně CarDia) se konala v termínu 31.3. - 1.4.2023 v Brně.

Akce se zúčastnili nejenom vědečtí pracovníci ze všech zapojených institucí, ale také členové Mezinárodního poradního sboru projektu (ISAB) a finanční a administrativní pracovníci projektu.

V rámci konference proběhly přednášky napříč všemi projektovými aktivitami společně s diskusemi u 10 vystavených posterů. Konference byla příležitostí pro setkání týmů zapojených do projektu, pro diskusi o excelentní vědě a navázání hlubší spolupráce. Zapojené instituce disponují širokým spektrem výzkumných metod, různými kohortami pacientů i řadou experimentálních modelů studovaných onemocnění. Setkání tak umožnilo bližší seznámení meziinstitucionálních výzkumných týmů a v řadě případů zahájení nové spolupráce nebo navázání a prohloubení spoluprací stávajících. 

Konference projektu CarDia byla zakončena prohlídkou spolupracujících pracovišť na Masarykově univerzitě.